Avatar

гл.ас. д-р Диляна Керанова

Email: dkeranova swu.bg


Dilyana Keranova (PhD) is a chief assistant professor at the Department of Sociology in South-West University “Neofit Rilski”-Blagoevgrad, Bulgaria. Her academic interests are: child well-being and child care; the process of deinstitutionalisation of children at risk in Bulgaria; sociology of communication; media ecology; sociology of education; sociology of deviance; environmental citizenship and the education of environmental citizenship; and, volunteering.Scientific Secretary of the electronic bilingual international journal Postmodernism Problems. (2011-nowadays). https://pmpjournal.org/index.php/pmp/about/editorialTeam

Публикации

Digital Skills, New Media and Information Literacy as a Conditions of Digittzation , Advances in Intelligent Systems and Computing (AHFEE. Scopus) 2020: 65-72. (Co-author/s: V. Milenkova, D.Peicheva )
Chapter 4 Societal Issues and Environmental Citizenship. , A. Ch. Hadjichambis et al. (eds.), Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education, Environmental Discourses in Science Education 4, https://doi.org/10.1007/978-3-030-20249-1_4 ISSN 2352-7307 2020: 49-68 . (Co-author/s: Ivan Šulc, Sofia Morgado, Zorana Đorđević, Slaven Gašparović , Vesela Radović)
New Challenges to Conceptualizing Media Ecology , In V. Valkanova (Editor), A. Eftimova (Editor), N. Mihailov (Editor), T. Petrova (Editor), E. Efremov (Editor), K. Kalinov (Editor) Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century 2020: 437-447. (Co-author/s: Dobrinka Peicheva)
Предизвикателствата пред медийната екосистема и четенето в България в контекста на медийната грамотност и европейските перспективи/The challenges facing the media ecosystem and reading in Bulgaria in the context of media literacy and European perspectives , Книгата нашето по-смислено настояще /The book our more meaningful present 2019: 94-107. (Съавтор/и: Dobrinka Peicheva, D. Doichinova, V. Aleksieva, V. Mucha)
Short Country Report for Bulgaria on the SWOT Analysis of Education for Environmental Citizenship. , European SWOT Analysis on Education for Environmental Citizenship, edited by Hadjichambis Ch., A., Reis. P. and Paraskeva-Hadjichambi, D. 2019: 59-72. (Co-author/s: Manov, B.)
Parallel to the social mirror: an attempt to question the contemplation and the reflection ..... or a life between the real and the non-real , Sociological spaces 2015: 196-211.
"Да мислим възпитанието": Опит върху принципа на доброволчеството/"To think of upbringing ": Experience on the principle of volunteering , Образование и девиации/"Education and deviations" 2014: 95-114.
“Моралната философия на българина” от Югозападна България” , Културни паралели 2013: 117-137.
Деинституционализация „Случаят България” , Сайт на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ 2013: . (Съавтор/и: Екип: Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ)
The Moral Philosophy of Bulgarians'from South-West Bulgaria , Културни паралели 2013: 242-251.
Сексуално и репродуктивно здраве и нагласи към хората, живеещи с ХИВ на младите хора в Благоевград , „Транслации на ценности в съвременното общество. Доброволчеството като елемент от гражданското общество” 2011: 97-129.

Конференции

Anniversary International Conference "Transformations and Challenges in The Global World"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The media and their consolidating effects. Knowledge challenges
Период
15.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad
Съавтор(и)
Dobrinka Peicheva, at al

12-та kомуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа (CEECOM 2019)/12th Central and Eastern European Communication and Media Conference (CEECOM 2019)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Conceptualizing Media Ecology
Период
19.06.2019 - 21.06.2019 г.
Организатор
Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University “St. Kliment Ohridski ”
Съавтор(и)
Dobrinka Peicheva, at al

International Conference "Culture, Heritage and Tourism as Factors for Sustainable Development of Small and Medium-Sized Cities: The European Perspective"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Самооценка на дигиталната грамотност и умения/Self-assessment of digital literacy and skills
Период
29.05.2019 - 31.05.2019 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski"
Съавтор(и)
Iva Dimitrova

Научен форум „Книга vs. таблет – опит да се помирят” по повод Международния ден на книгата и авторското право (23 април) /Book vs. Science Forum tablet - trying to reconcile ”on the occasion of International Book and Copyright Day (23 April)

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предизвикателствата пред медийната екосистема и четенето в България/Challenges to the Media Ecosystem and Reading in Bulgaria
Период
22.04.2019 - 23.04.2019 г.
Организатор
UniBIT, Sofia, Bulgaria
Съавтор(и)
Dobrinka Peicheva

„Образование и девиации”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Да мислим възпитанието": Опит върху принципа на доброволчеството
Период
21.05.2013 - 21.05.2013 г.
Организатор
БСА, ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН, ЮЗУ„НЕОФИТ РИЛСКИ” БЛАГОЕВГРАД

"Транслации на ценности в съвременното общество"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сексуално и репродуктивно здраве и нагласи към хората, живеещи с ХИВ на младите хора в Благоевград
Период
26.10.2011 - 26.10.2011 г.
Организатор
Катедра Социология, ЮЗУ„Неофит Рилски”-гр. Благоевград

Проекти

INCLUDEME - Inclusive Digital Environments to Enable High-quality Education and Training for Disadvantaged Learners

Период на провеждане
15.01.2021 - 14.01.2024 г.
Форма на участие
member of the team
Финансиран от
EK, Erasmus + program

(COST Action CA18213) CA18213 - Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion

Период на провеждане
16.12.2020 - 13.10.2023 г.
Форма на участие
MC Substitute
Финансиран от
EK

(RP-B2/20 ) Трансформации и предизвикателства в съвременния глобален свят”, ръководител ас.д-р Емелина Заимова -Цанева /Transformations and Implementation of the Modern Global World"

Период на провеждане
01.04.2020 - 30.11.2020 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Ordinance 3 Ministry of Education and Science

(Cost Action 18115) Cost Action 18115 TRIBES: Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level. Chair: Prof. James O'Higgins Norman

Период на провеждане
02.04.2019 - 01.04.2023 г.
Форма на участие
MC Member
Финансиран от
EK

(Cost Action CA16229) Cost Action CA16229 “European Network for Environmental Citizenship (ENEC); Action Chair: Dr Andreas HADJICHAMBIS

Период на провеждане
03.11.2017 - 01.09.2021 г.
Форма на участие
MC Member
Финансиран от
Cost Action/ EK

(ДН 05/11) Fundamental Changes in the Contemporary Media and Communication Ecosystem and Their Projections in Society , lead by prof. D. Peicheva

Период на провеждане
14.12.2016 - 14.12.2018 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
FNI

((BG051PO001-3.3.07-0002)) (BG051PO001-3.3.07-0002) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
07.10.2013 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз