Avatar

гл.ас. д-р Диляна Керанова

Email: dkeranova swu.bg


Работи няколко години в неправителствения сектор, където придобива опит в превантивни дейности и кампании за по-добро психично здраве, джендър равнопоставеност, превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред млади хора в риск, превенция на туберкулоза сред имигранти и работа с доброволци, както и при изпълнение на програми, насочени към по-добрата интеграция на хора с психична болест. Участвала е в редица регионални,национални обучения. Научно-изследователската й работа включва доклади, публикации,рецензии,както и участия в изследователски екипи. Опитът й като изследовател включва и изучаване процеса на деинституционализация на младежи в България по подходи „Appreciative Inquiry in Evaluation” и „Action Research”(участник в екипи към Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца;2012-2013 г.). Притежава допълнителна професионална квалификация Учител. Изследователските й интереси са насочени към социология на пола, социология на отклоняващото се поведение и процеса деинституционализация.

Публикации

"Да мислим възпитанието": Опит върху принципа на доброволчеството , Образование и девиации 2014: 95-114.
“Моралната философия на българина” от Югозападна България” , Културни паралели 2013: 117-137.
Деинституционализация „Случаят България” , Сайт на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ 2013: . (Съавтор/и: Екип: Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ)
The Moral Philosophy of Bulgarians'from South-West Bulgaria , Културни паралели 2013: 242-251.
Сексуално и репродуктивно здраве и нагласи към хората, живеещи с ХИВ на младите хора в Благоевград , „Транслации на ценности в съвременното общество. Доброволчеството като елемент от гражданското общество” 2011: 97-129.

Конференции

„Образование и девиации”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Да мислим възпитанието": Опит върху принципа на доброволчеството
Период
21.05.2013 - 21.05.2013 г.
Организатор
БСА, ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН, ЮЗУ„НЕОФИТ РИЛСКИ” БЛАГОЕВГРАД

"Транслации на ценности в съвременното общество"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сексуално и репродуктивно здраве и нагласи към хората, живеещи с ХИВ на младите хора в Благоевград
Период
26.10.2011 - 26.10.2011 г.
Организатор
Катедра Социология, ЮЗУ„Неофит Рилски”-гр. Благоевград

Проекти

((BG051PO001-3.3.07-0002)) (BG051PO001-3.3.07-0002) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
07.10.2013 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

Рецензии/Становища

Политики на социалистическата власт към жените в България в периода 1944-1989 г.

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Антония Апостолова

“Правната социализация в България ”

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Мария Матеева

“Туризмът-регионална и национална политика”

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Теменужка Люцканова

Качеството на средното образование в български условия

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Диляна Методиева

Хазартът-утопия или реалност

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Катя Лекова

“Авторитетът на българския учител ”

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Галина Стойнева

“Медиите и социалните отклонения. Негативните новини”

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Иванова