Avatar

ас. д-р Иво Минков

Email: iminkov swu.bg


Публикации

Феноменологична основа на спекулативната етика , сп. Философски алтернативи 2023: 76-84.
Лудвиг Фойербах и критиката на Хегеловата философия (под печат) , Форми на духа. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Нонка Богомилова. 2023: 55-67.
Спекулативна трактовка на битие и нищо в логиката на Хегел , Сборник "Философската система на Хегел и философията на религията - 250 г. от раждането и 190 г. от смъртта на Георг В. Фр. Хегел. Ч.2 2022: 509-530.
Монографията на Христо Христов върху философията на Джон Ролс , сп. Философски алтернативи 2022: 162-165.
Ерлангенската програма на Феликс Клайн - методологически генезис и перспективи , сп. NotaBene 2022: .
Личността и еволюцията на институциите в историята , Сборник "Гражданското образование днес - постижения и предизвикателства 2022: 80-85.
Количествени изменения на битието в логиката на Хегел , сп. Философски алтернативи 2022: 163-177.
Хегел и учението за понятието , Годишник на катедра "Философски и политически науки" 2022: 6-18.
Hegel and the Spiritual Evolution of Absolute Subject , ETHICS IN PROGRESS 2021: 89-111.
Логика и образование. Историко-философски прочит , Годишник на катедра "Философски и политически науки" 2021: 106-115.
Абсолютният субект на Хегел и прогресът в съзнанието за свобода , Годишник на катедра „Философски и политически науки“, Год. X, УИ „Неофит Рилски“ Благоевград, 2020 2020: 15-33.
Hegel and the speculative course of freedom , FILOSOFIYA-PHILOSOPHY 2018: 359-364.
Сетивен и свръхсетивен свят в Хегеловата концепция за съзнанието , FILOSOFIYA-PHILOSOPHY 2017: 322-330.
Prius'ът в Хегеловата онтология , FILOSOFIYA-PHILOSOPHY 2017: 151-160.
Декартовото "Разсъждение за метода" и подхода към науките. Сборник "Философски опити": УИ "Неофит Рилски", 2017
Преходът като маргинализация , Сборник "Философски опити" 2017: .
Хегел и Фройд. За еволюцията на съзнанието. България: "Аз-буки", 2016
Пространство и време в натурфилософската система на Хегел , Сборник "Философски опити" 2015: .
Отвъд идея и материя в нравствената философия на Владимир Соловьов , FILOSOFIYA-PHILOSOPHY 2015: 398-409.

Конференции

Световен ден на философията

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За възможността на една трансцендентална критика на изкуствения интелект
Период
16.11.2023 - 16.11.2023 г.
Организатор
Катедра "Философски и политически науки", към ФФ на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Междуфакултетска конференция "Културни контексти, политическо време, философски пространства на постмодерността"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Философски рефлексии върху отчуждението
Период
17.05.2023 - 18.05.2023 г.
Организатор
Философски факултет, Правно-исторически факултет, Факултет по изкуствата, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Критичност и новаторство. Парадигми в обучението по философия и гражданско образование

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Философското образование
Период
20.04.2023 - 21.04.2023 г.
Организатор
Катедра "Философски и политически науки", към ФФ на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Втора международна конференция ПОСТГЛОБАЛНОСТ: КРИЗА И БЪДЕЩЕ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нравственият дух в ерата на постглобалността
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Национална конференция с кръгла маса "Гражданското образование днес - постижения и предизвикателства"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Личността и еволюцията на институциите в историята
Период
18.03.2022 - 19.03.2022 г.
Организатор
Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Докторантско училище и 5-А Докторантска научна сесия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изграждане на дисертационния текст - методологически перспективи
Период
16.12.2021 - 17.12.2021 г.
Организатор
Катедра "Философски и политически науки", към ФФ на ЮЗУ "Неофит Рилски"

33rd International Hegel Congress 2020/21 of the International Hegel Society, Hegel and Freedom

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ethics and Dialectics of Hegel's Absolute Subject
Период
21.06.2021 - 25.06.2021 г.
Организатор
International Hegel Society and the Faculty of Philosophy, University of Warsaw, Poland

Човекът: рационални конструкти и морални дилеми

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хегеловата реконструкция на "мита за грехопадението" и ставането на логиката
Период
29.05.2019 - 30.05.2019 г.
Организатор
Катедра "Философия"

Тематични и ценностни модели в образованието по философия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Логика и образование
Период
10.05.2019 - 11.05.2019 г.
Организатор
Катедра "Философия"

25 години специалност "Философия" в ЮЗУ "Неофит Рилски"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изтезанието на духа и принизяването му до степен на машина
Период
27.11.2018 - 27.11.2018 г.
Организатор
Катедра "Философия"

Рецензии/Становища

Символните начала на истината в песимизма на Фридрих Ницше

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Попов

Естетическото познание във философията на Шопенхауер, Киркегор и Ницше

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
15.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Албена Илиева

Съзнанието като мяра за развитие

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
14.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Янислав Филчев

Антропологични аспекти на необходимостта от разбирането за "истина-неистина" и последиците за свободната воля

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
13.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сашка Кръстева

Идеята за "Човекът" във философията на Ницше

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
08.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Атанасова