Avatar

ас. д-р Иво Минков

Email: iminkov swu.bg


Публикации

Абсолютният субект на Хегел и прогресът в съзнанието за свобода , Годишник на катедра „Философски и политически науки“, Год. X, УИ „Неофит Рилски“ Благоевград, 2020 2020: 15-33.
Hegel and the speculative course of freedom , FILOSOFIYA-PHILOSOPHY 2018: 359-364.
Сетивен и свръхсетивен свят в Хегеловата концепция за съзнанието , FILOSOFIYA-PHILOSOPHY 2017: 322-330.
Prius'ът в Хегеловата онтология , FILOSOFIYA-PHILOSOPHY 2017: 151-160.
Декартовото "Разсъждение за метода" и подхода към науките. Сборник "Философски опити": УИ "Неофит Рилски", 2017
Преходът като маргинализация , Сборник "Философски опити" 2017: .
Хегел и Фройд. За еволюцията на съзнанието. България: "Аз-буки", 2016
Пространство и време в натурфилософската система на Хегел , Сборник "Философски опити" 2015: .
Отвъд идея и материя в нравствената философия на Владимир Соловьов , FILOSOFIYA-PHILOSOPHY 2015: 398-409.

Конференции

33rd International Hegel Congress 2020/21 of the International Hegel Society, Hegel and Freedom

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ethics and Dialectics of Hegel's Absolute Subject
Период
21.06.2021 - 25.06.2021 г.
Организатор
International Hegel Society and the Faculty of Philosophy, University of Warsaw, Poland

Човекът: рационални конструкти и морални дилеми

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хегеловата реконструкция на "мита за грехопадението" и ставането на логиката
Период
29.05.2019 - 30.05.2019 г.
Организатор
Катедра "Философия"

Тематични и ценностни модели в образованието по философия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Логика и образование
Период
10.05.2019 - 11.05.2019 г.
Организатор
Катедра "Философия"

25 години специалност "Философия" в ЮЗУ "Неофит Рилски"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изтезанието на духа и принизяването му до степен на машина
Период
27.11.2018 - 27.11.2018 г.
Организатор
Катедра "Философия"

Рецензии/Становища

Идеята за "Човекът" във философията на Ницше

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
08.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Атанасова