Avatar

ас. д-р Гергана Николова

Email: gergananikolova swu.bg


Ас. д-р Гергана Йорданова Николова извършва изследвания и има научни интереси в следните области: Население, Социална политика, Социална и Икономическа география, Селища, Миграции на населението, Урбанизация, Регионално развитие, Устойчиво развитие, Социална сфера. Член на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти.

Публикации

REMOTE SENSING TECHNIQUE FOR MAPPING THE URBAN HEAT ISLAND (UHI) IN BUCHAREST, ROMANIA: APPLIED ASPECTS , MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION AND ART ISSN 1313 – 5236 HTTP://WWW.USB-BLAGOEVGRAD.SWU.BG 2023: 349-350. (Co-author/s: Miroslav Ivanov, Emilia Patarchanova, Veselina Dalgacheva, Gergana Nikolova, Ion Mierlus Mazilu)
Миграционната активност на населението в област Кюстендил , сп. Проблеми на географията 2019: 55 - 72. (Съавтор/и: доц.д-р Емилия Патарчанова)
Демографски аспекти на проблема “ център - периферия , Сборник доклади 2016: 47-53.
MUNICIPALITIES AND RILA KOCHERINOVO-ZONE SHARE GRAVIT , под печат 2016: .
Състояние и тенденции в демографското развитие на община Рила , Българско географско дружество и Фондация “ЛОПС“ 2016: 439-447.
GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE IN IX th AND X th GRADES-THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF STUDENS. MACEDONIA: INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, 2015
Тенденции в развитието на туризма в община Сапарева баня , Сборник доклади 2015: 261-265.
Обучението по география в професионалните гимназии , сп.География 21 2011: 40-41.

Конференции

„Съвременни тенденции в науката“ (FMNS-2017),

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
СОЦИАЛНАТА СФЕРА И СОЦИАЛНИЯТ КАПИТАЛ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Период
14.06.2017 - 18.06.2017 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ“Н.Рилски“

Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Състояние и тенденции в демографското развитие на община Рила
Период
23.09.2016 - 25.09.2016 г.
Организатор
Българско географско дружество и Фондация “ЛОПС“

Докторантска научна сесия на Природо- математически факултет,

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MUNICIPALITIES AND RILA KOCHERINOVO-ZONE SHARE GRAVITY
Период
15.06.2016 - 15.06.2016 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ“Н.Рилски“

XXVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за МЛАДИ УЧЕНИ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Демографски аспекти на проблема “ център - периферия“
Период
02.06.2016 - 03.06.2016 г.
Организатор
Cъюза на специалистите по качеството в България и ЮЗУ

GEOGRAPHIKAL SCIENCES AND EDUCATION

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тенденции в развитието на туризма в община Сапарева баня
Период
30.10.2015 - 31.10.2015 г.
Организатор
ШУ“ ЕП. К. Преславски“ гр. Шумен

KNOWLEDGE and HEALTH

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE IN IX th AND X th GRADES-THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF STUDENS
Период
17.04.2015 - 19.04.2015 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT