Avatar

гл.ас. д-р Цветелина Хаджиева

Email: cveti_hadjieva swu.bg


Публикации

The psychotherapeutic approach in Orthorexia: A Case study , Open Journal for Psychological Research 2022: 1-6.
ЮНОШЕСТВО И АНОРЕКСИЯ ПОД ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ , Годишник по Психология 2021: 146-152.
Психо-социални аспекти на храненето и хранителните разстройста. България: Перун дизайн, 2019
Изследване на потребността от постижения, афилиация и доминиране при спортуващи и не спортуващи мъже и жени студенти според теорията на Дейвид Макклилънд. , Научно методическо списание Спорт и наука 2019: 374-383.
Need For Achievement and Level Self-Esteem In Sporting And Non-Sporting Students. , Yearbook of Psychology 2019: 153-160. (Co-author/s: Емелина Заимова-Цанева)
Burn-out Syndrome and Behavior in Conflict Situations among Nurses and Doctors. , 2nd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences, Belgrade, Serbia 2018: 97-104. (Co-author/s: Емелина Заимова-Цанева)
Хранителните разстройства – хронична диета и ниско самоуважение. , Докторантите в науката” - Докторантско училище и Докторантска сесия 2018: 186-193.
Хранителни разстройства и ниско самоуважение. , Докторантите в науката” - Докторантско училище и Докторантска сесия 2018: 152-157.
Необходимостта от спортни занимания като ключов фактор за повишаване стандарта на живот на съвременния човек. Средство за формиране на качества и умения. , Докторантите в науката” - Докторантско училище и Докторантска сесия 2017: 223-226.
Students’ self-assessment of one’s abilities for their life goals achievement. , Problems of Psychologyinthe 21st century 2017: 59-72. (Co-author/s: Stoyanova, S., Ivantchev, N. , Roumbou, S., Douvlos, C., Strychnou, S., Arnautovska, D)
Изследване отношението на 10 – 11 годишните деца към представители на три различни поколения - баба –дядо; майка-баща; братя-сестри , Годишник по Психология 2017: 69-76.
Съвременни тенденции във възпитанието и взаимоотношенията с децата в семейството – съзнателно лишаване на децата от участие в трудовия процес, липса на ефективна комуникация и агресивно поведение. , Годишник по Психология 2017: 77-84.
Новите тенденции на живот като главна предпоставка за разпространение на затлъстяването и редуцирането на движението на съвременния човек. сб.: Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология , сб.: Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология 2017: 366-371.
Културното развитие на детето като предпоставка за социалното му вграждане в обществото , Сб.: Делото на Л. С. Виготски – световен принос в психологията и педагогиката 2016: 105-110..
Особености на отношенията към родителите у 10-11 годишните деца. , Годишник по Психология 2016: 136-142.

Проекти

(RP-B2/20) ТРАНСФОРМАЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЪВРЕМЕННИЯ ГЛОБАЛЕН СВЯТ“

Период на провеждане
16.10.2020 - 17.10.2020 г.
Форма на участие
член-организатор
Финансиран от
МОН
Бюджет
1,00 лв.

(BG05M90P001) „Моето хоби е моята професия – предоставяне на услуги за интернет бизнес“

Период на провеждане
31.07.2018 - 03.08.2019 г.
Форма на участие
Психолог - лектор
Финансиран от
„Сдружение на Югозападните Общини“
Бюджет
30000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Трудова мотивация и удовлетвореност от труда при продавач- консултанти

Студент
Ванеса Сеганова
Година
2022
ОКС
бакалавър

Тревожност и темперамент при учители в ковид ситуция

Студент
Велика Петров Василева
Година
2022
ОКС
бакалавър

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ТЕМПЕРАМЕНТОВИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЪРХУ СТРЕСА ПРИ СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ ВЪВ ВЕРИГИ ЗА БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ

Студент
Лидия Иванова
Година
2022
ОКС
бакалавър

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА ОСЪДЕНИТЕ ЗА УМИШЛЕНИ УБИЙСТВА

Студент
Таня Костадинова
Година
2022
ОКС
магистър

Качество на живот, удовлетвореност от живота и тип темперамент при лица в периода на възникваща зрялост

Студент
Мария Загорчина
Година
2021
ОКС
бакалавър

Професионалната конкурентност в работната среда, като водещ мотивационен фактор

Студент
Кристиян Стоилов
Година
2020
ОКС
бакалавър