Avatar

гл.ас. д-р Цветелина Хаджиева

Email: cveti_hadjieva swu.bg


Публикации

ЮНОШЕСТВО И АНОРЕКСИЯ ПОД ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ , Годишник по Психология 2021: 146-152.
Психо-соиални аспекти на храненето и хранителните разстройста. България: Перун дизайн, 2019
Изследване на потребността от постижения, афилиация и доминиране при спортуващи и не спортуващи мъже и жени студенти според теорията на Дейвид Макклилънд. , Научно методическо списание Спорт и наука 2019: 374-383.
Need For Achievement and Level Self-Esteem In Sporting And Non-Sporting Students. , Yearbook of Psychology 2019: 153-160. (Co-author/s: Емелина Заимова-Цанева)
Burn-out Syndrome and Behavior in Conflict Situations among Nurses and Doctors. , 2nd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences, Belgrade, Serbia 2018: 97-104. (Co-author/s: Емелина Заимова-Цанева)
Хранителните разстройства – хронична диета и ниско самоуважение. , Докторантите в науката” - Докторантско училище и Докторантска сесия 2018: 186-193.
Хранителни разстройства и ниско самоуважение. , Докторантите в науката” - Докторантско училище и Докторантска сесия 2018: 152-157.
Необходимостта от спортни занимания като ключов фактор за повишаване стандарта на живот на съвременния човек. Средство за формиране на качества и умения. , Докторантите в науката” - Докторантско училище и Докторантска сесия 2017: 223-226.
Students’ self-assessment of one’s abilities for their life goals achievement. , Problems of Psychologyinthe 21st century 2017: 59-72. (Co-author/s: Stoyanova, S., Ivantchev, N. , Roumbou, S., Douvlos, C., Strychnou, S., Arnautovska, D)
Изследване отношението на 10 – 11 годишните деца към представители на три различни поколения - баба –дядо; майка-баща; братя-сестри , Годишник по Психология 2017: 69-76.
Съвременни тенденции във възпитанието и взаимоотношенията с децата в семейството – съзнателно лишаване на децата от участие в трудовия процес, липса на ефективна комуникация и агресивно поведение. , Годишник по Психология 2017: 77-84.
Новите тенденции на живот като главна предпоставка за разпространение на затлъстяването и редуцирането на движението на съвременния човек. сб.: Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология , сб.: Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология 2017: 366-371.
Културното развитие на детето като предпоставка за социалното му вграждане в обществото , Сб.: Делото на Л. С. Виготски – световен принос в психологията и педагогиката 2016: 105-110..
Особености на отношенията към родителите у 10-11 годишните деца. , Годишник по Психология 2016: 136-142.

Проекти

(BG05M90P001) „Моето хоби е моята професия – предоставяне на услуги за интернет бизнес“

Период на провеждане
31.07.2018 - 03.08.2019 г.
Форма на участие
Психолог - лектор
Финансиран от
„Сдружение на Югозападните Общини“
Бюджет
30000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Трудова мотивация и удовлетвореност от труда при продавач- консултанти

Студент
Ванеса Сеганова
Година
2022
ОКС
бакалавър

Качество на живот, удовлетвореност от живота и тип темперамент при лица в периода на възникваща зрялост

Студент
Мария Загорчина
Година
2021
ОКС
бакалавър

Професионалната конкурентност в работната среда, като водещ мотивационен фактор

Студент
Кристиян Стоилов
Година
2020
ОКС
бакалавър