Avatar

гл.ас. д-р Мариана Бачева

Email: bachewa swu.bg


Публикации

Влияние на клиничните симулации върху възприетия стрес и клинична тревожност в сестринското и акушерско обучение , Управление и образование 2022: . (Съавтор/и: Росица Дойновска, Албена Андонова)
Оценка удовлетвореността на студентите от симулативни клинични преживявания , Управление и образование 2022: 84-90. (Съавтор/и: Росица Дойновска, Албена Андонова)
THE CLINICAL SIMULATIONS IN MEDICAL EDUCATION AS A VALUABLE LEARNING EXPERIENCE , KNOWLEDGE - International Journal 2022: 581–587.
Глезен- брахиален индекс и предсказване на сърдечно- съдов риск при преболедували от COVID-19 , СП. “СЪРДЕЧНО- СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ 2022: 31-36 . (Съавтор/и: Росица Дойновска, Лилия Демиревска)
Predictors of risk of impaired skin integrity in hospital patients , ACADEMIC JOURNAL MANAGEMENT AND EDUCATION 2020: . (Co-author/s: Росица Дойновска)
Perception of working environment among healthcare professionals , ACADEMIC JOURNAL MANAGEMENT AND EDUCATION 2020: .
Кnowledge and perception towards hpv among midwives. , ACADEMIC JOURNAL MANAGEMENT AND EDUCATION 2019: 168-173. (Съавтор/и: Росица Дойновска)
Еxpectations of students from professional area 7.5. health care to the basic mentors in clinical practice , ACADEMIC JOURNAL MANAGEMENT AND EDUCATION 2019: 225. (Съавтор/и: Росица Дойновска, Даниела Величкова- Хаджиева)
Nursing effectiveness of iv cannulation , ACADEMIC JOURNAL MANAGEMENT AND EDUCATION 2019: 174. (Co-author/s: Росица Дойновска)
Time management of students from regulated professions. , ACADEMIC JOURNAL MANAGEMENT AND EDUCATION 2019: 163. (Co-author/s: Росица Дойновска)
Care in the home of patients with palliative care. , ACADEMIC JOURNAL MANAGEMENT AND EDUCATION 2019: 61. (Co-author/s: Росица Дойновска, Даниела Величкова- Хаджиева)
Assesment of Atitudes toward the effective mentoring , PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE 2019: 324. (Co-author/s: Росица Дойновска, Даниела Величкова- Хаджиева)
ЕПИДЕМОЛОГИЧНИ И ВИРУСОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ В РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ СЕЗОН 2017/2018 , Сборник резюмета -19-тата Студентска научна конференция на факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ 2018: .
Оценка на пациентите за удовлетвореност от здравни грижи. , Управление и образование 2018: 74. (Съавтор/и: Росица Дойновска)
ПРОФЕСИОНАЛНА И ЛИЧНОСТНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И НАГЛАСИ ЗА ОБУЧЕНИЯ , Варненски медицински форум, т. 7, 2018, прил. 4 2018: . (Съавтор/и: Росица Дойновска, Малинка Николова)
Patient’s assessment of nurse students activities from the department of health care at the South-West University "Neofit Rilski" , PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE 2017: . (Co-author/s: Росица Дойновска, Зоя Арабаджиева, Моника Валеова)
Ролята на симулаторите за развиване на безопасна сестринска и акушерска практика в клиничната работа с пациенти , Сестринско дело 2017: 38. (Съавтор/и: Росица Дойновска, Даниела Величкова- Хаджиева)
Фактори, влияещи върху статичните и динамични дихателни обеми и капацитети при здрави мъже и жени. , СБОРНИК РЕЗЮМЕТА ОТ ВТОРИ КОНГРЕС ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ (ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА) 2016: . (Съавтор/и: Даниела Величкова- Хаджиева)

Конференции

XXXVI International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE (03 – 05 June, 2022)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The clinical simulations in medical education as a valuable learning experience
Период
03.06.2022 - 05.06.2022 г.
Организатор
KNOWLEDGE - International Journal

Юбилейна научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред общественото здраве“- 45 години от създаването на ЮЗУ,, ЮЗУ

Вид
С международно участие
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Човешките ресурси в здравеопазването в област Благоевград.
Период
05.11.2021 - 07.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ"Неофит Рилски", ФОЗЗГС

SCIENTIFIC ANNIVERSARY CONFERENCE - 25 YEARS TRAKIA UNIVERSITY - Юбилейна научна конференция с международно участие - 25 години Тракийски университет,

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване нивото на професионална увереност сред студенти от направление „Здравни грижи"
Период
05.05.2020 - 07.05.2020 г.
Организатор
Тракийски университет, Стара Загора

„ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“ –

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„СТИМУЛИРАНЕ НА КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПРОМЯНА ПРИ 6-7 ГОДИШНИ ДЕЦА С ТРУДНОСТИ В ПРИОБЩАВАНЕТО КЪМ УЧИЛИЩНА СРЕДА”
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
ЮЗУ"Неофит Рилски", Философски факултет, Катедра "Психология"

Проекти

(RP-B6/22) ПОДОБРЯВАНЕ /МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КЛИНИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ / КЛИНИЧНА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА ОБУЧИТЕЛНА СРЕДА И ИНТЕГРИРАНЕ НА СИМУЛАЦИОННО БАЗИРАН ОПИТ

Период на провеждане
30.11.2021 - 30.11.2022 г.
Форма на участие
автор на проекта, член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
40000,00 лв.

(RP-A1/21) СЪЗДАВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ТЕХНОЛОГИЧНА СРЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯ И РАБОТА С АПАРАТУРА, ПРИЛАГАЙКИ КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СЕСТРИНСТВО, ОСНОВАНО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

Период на провеждане
30.10.2020 - 30.10.2021 г.
Форма на участие
автор на проекта, член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
20000,00 лв.

(RP-B6/19) ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО, КАТО ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА КЛИНИЧНА СРЕДА

Период на провеждане
30.10.2019 - 30.10.2020 г.
Форма на участие
автор на проекта, член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(RP-A11/16) Изследване ефективността на симулационно-базирани клинични умения при работа с пациенти на студенти от специалност „медицинска сестра“ и „акушерка“

Период на провеждане
30.11.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
автор на проекта, член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
27000,00 лв.